BRAKES/ANTI-LOCK BRAKES for 2016 Toyota Prius

Select ANTI-LOCK BRAKES Part

2016 Toyota Prius

Change vehicle

No. Part # Part # / Description List Price Price
1 43550-47020 43550-47020 / Hub Assembly

Hub Assembly, LEFT

$335.38 $251.54
1 43550-47020 43550-47020 / Hub Assembly

Hub Assembly, RIGHT

$335.38 $251.54
2 90942-02049 90942-02049 / Wheel Stud

Hub Assembly Wheel Stud, RIGHT

$4.17 $3.13
2 90942-02049 90942-02049 / Wheel Stud

Hub Assembly Wheel Stud, LEFT

$4.17 $3.13
3 90105-14194 90105-14194 / Hub Assembly Mount Bolt

Hub Assembly Mount Bolt, RIGHT

$3.82 $2.87
3 90105-14194 90105-14194 / Hub Assembly Mount Bolt

Hub Assembly Mount Bolt, LEFT

$3.82 $2.87
4 43512-47060 43512-47060 / Rotor

Rotor, RIGHT

$69.67 $52.25
4 43512-47060 43512-47060 / Rotor

Rotor, LEFT

$69.67 $52.25
4 43512-47060 43512-47060 / Rotor

PRIUS

$69.67 $52.25
5 90080-17238 90080-17238 / Axle Nut

Axle Nut, LEFT

$8.19 $6.14
5 90080-17238 90080-17238 / Axle Nut

Axle Nut, RIGHT

$8.19 $6.14
6 47730-47060 47730-47060 / Caliper

Caliper, RIGHT

$342.69 $257.02
6 47750-47060 47750-47060 / Caliper

Caliper, LEFT

$342.69 $257.02
6 47730-47060 47730-47060 / Caliper

PRIUS; RIGHT

$342.69 $257.02
6 47750-47060 47750-47060 / Caliper

PRIUS; LEFT

$342.69 $257.02
7 47721-47060 47721-47060 / Caliper Mount

Caliper Mount, RIGHT

$132.14 $99.11
7 47722-47060 47722-47060 / Caliper Mount

Caliper Mount, LEFT

$132.14 $99.11
8 04465-47080 04465-47080 / Brake Pads

$75.45 $56.59
8 04465-47080 04465-47080 / Brake Pads

Front Pads

PRIUS

$75.45 $56.59
9 47781-47040 47781-47040 / Splash Shield

Splash Shield, RIGHT

$25.49 $19.12
9 47782-47030 47782-47030 / Splash Shield

Splash Shield, LEFT

$25.49 $19.12
9 47781-47040 47781-47040 / Splash Shield

Dust Shield

PRIUS; RIGHT

$25.49 $19.12
9 47782-47030 47782-47030 / Splash Shield

Dust Shield

PRIUS; LEFT

$25.49 $19.12
10 90947-02H47 90947-02H47 / Brake Hose

Brake Hose, LEFT

$54.28 $40.71
10 90947-02H46 90947-02H46 / Brake Hose

Brake Hose, RIGHT

$54.28 $40.71
10 90947-02H47 90947-02H47 / Brake Hose

Flex Hose

PRIUS; LEFT

$54.28 $40.71
10 90947-02H46 90947-02H46 / Brake Hose

Flex Hose

PRIUS; RIGHT

$54.28 $40.71
11 89543-47040 89543-47040 / Front Speed Sensor

ABS Sensor, LEFT

$242.99 $182.24
11 89542-47040 89542-47040 / Front Speed Sensor

ABS Sensor, RIGHT

$242.99 $182.24
11 89543-47040 89543-47040 / Front Speed Sensor

PRIUS; LEFT

$242.99 $182.24
11 89542-47040 89542-47040 / Front Speed Sensor

PRIUS; RIGHT

$242.99 $182.24
No. Part # Part # / Description List Price Price
N/A 86652-50010 86652-50010 / Buzzer Switch

Buzzer

PRIUS

$62.18 $46.64