BRAKES/ANTI-LOCK BRAKES for 2015 Toyota Avalon

Select ANTI-LOCK BRAKES Part

2015 Toyota Avalon

Change vehicle

No. Part # Part # / Description List Price Price
1 42431-06120 42431-06120 / Rotor

Rotor, RIGHT

$77.32 $56.71
1 42431-06120 42431-06120 / Rotor

Rotor, LEFT

$77.32 $56.71
1 42431-06120 42431-06120 / Rotor

AVALON, AVALON HYBRID

$77.32 $56.71
2 47491-22020 47491-22020 / Rotor Plug

Rotor Plug, RIGHT

$3.10 $2.28
2 47491-22020 47491-22020 / Rotor Plug

Rotor Plug, LEFT

$3.10 $2.28
3 42460-06070 42460-06070 / Hub & Bearing Assembly

Hub & Bearing, LEFT

$406.76 $298.34
3 42450-06110 42450-06110 / Hub & Bearing Assembly

Hub & Bearing, RIGHT

$406.76 $298.34
4 90942-02049 90942-02049 / Wheel Stud

Wheel Stud, RIGHT

$4.25 $3.12
4 90942-02049 90942-02049 / Wheel Stud

Wheel Stud, LEFT

$4.25 $3.12
5 47830-06120 47830-06120 / Caliper Assembly

Caliper Assembly, RIGHT

$322.69 $236.68
5 47850-06110 47850-06110 / Caliper Assembly

Caliper Assembly, LEFT

$322.69 $236.68
5 47830-06120 47830-06120 / Caliper Assembly

Caliper

AVALON, AVALON HYBRID; RIGHT

$322.69 $236.68
5 47850-06110 47850-06110 / Caliper Assembly

Caliper

AVALON, AVALON HYBRID; LEFT

$322.69 $236.68
6 47822-06110 47822-06110 / Caliper Support

Caliper Support, LEFT

$97.98 $71.86
6 47821-06120 47821-06120 / Caliper Support

Caliper Support, RIGHT

$97.98 $71.86
7 04466-06200 04466-06200 / Brake Pads

$64.22 $47.10
7 04466-06200 04466-06200 / Brake Pads

Rear Pads

AVALON, AVALON HYBRID

$64.22 $47.10
8 46504-06080 46504-06080 / Backing Plate

Backing Plate, LEFT

$281.72 $206.63
8 46503-06080 46503-06080 / Backing Plate

Backing Plate, RIGHT

$281.72 $206.63
8 46503-06080 46503-06080 / Backing Plate

AVALON, AVALON HYBRID; RIGHT

$281.72 $206.63
8 46504-06080 46504-06080 / Backing Plate

AVALON, AVALON HYBRID; LEFT

$281.72 $206.63
9 46540-06030 46540-06030 / Park Brake Shoes

Park Brake Shoes, LEFT

$28.99 $21.26
9 46540-06030 46540-06030 / Park Brake Shoes

Park Brake Shoes, RIGHT

$28.99 $21.26
9 46540-06030 46540-06030 / Park Brake Shoes

Shoes

AVALON, AVALON HYBRID; REAR

$28.99 $21.26
10 90947-A2032 90947-A2032 / Brake Hose

Brake Hose, RIGHT

$76.05 $55.78
10 90947-A2060 90947-A2060 / Brake Hose

Brake Hose, LEFT

$76.05 $55.78
10 90947-A2060 90947-A2060 / Brake Hose

Flex Hose

AVALON, AVALON HYBRID; LEFT

$76.05 $55.78
10 90947-A2032 90947-A2032 / Brake Hose

Flex Hose

AVALON, AVALON HYBRID; RIGHT

$76.05 $55.78
12 89516-06160 89516-06160 / ABS Sensor Wire

ABS Sensor Wire, LEFT

$35.23 $25.84
12 89516-06150 89516-06150 / ABS Sensor Wire

ABS Sensor Wire, RIGHT

$35.23 $25.84
12 89516-06150 89516-06150 / ABS Sensor Wire

Rear Speed Sensor

AVALON, AVALON HYBRID; RIGHT

$35.23 $25.84
No. Part # Part # / Description List Price Price
layer_13 89543-06120 89543-06120 / ABS Sensor Wire

Front Speed Sensor

AVALON, AVALON HYBRID; LEFT

$245.43 $180.01
N/A 89519-06160 89519-06160 / Rear Speed Sensor

AVALON, AVALON HYBRID; LEFT

- -
No. Part # Part # / Description List Price Price
layer_13 89542-06120 89542-06120 / Front Speed Sensor

AVALON, AVALON HYBRID; RIGHT

$245.43 $180.01